Pagina documente » Recente » Dreptul familiei si actele de stare civila.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
C?PITOLUL 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND OBLIG??I? DE ÎNTRE?INERE 3
1.1. Gener?litati 3
1.2. C?r?cterele oblig?tiei de intretinere 3
1.3. Conditii privind ?cord?re? intretinerii 7
1.4. Stingere? oblig?tiei de intretinere 8
C?PITOLUL 2: PERSO?NELE ÎNTRE C?RE EXIST? OBLIG??I? LEG?L? DE ÎNTRE?INERE 11
2.1. Gener?litati 11
2.2. Oblig?ti? de intretinere intre fosti soti 13
2.3. Oblig?ti? de intretinere intre parinti si copii 17
2.4. Oblig?ti? de intretinere intre ?dopt?t si ?dopt?tor 21
2.5. Ordine? in c?re se d?tore?z? intretinere? 22
C?PITOLUL 3: CONDI?II ÎN C?RE ?C?IONE?Z? OBLIG??I? DE ÎNTRE?INERE 25
3.1. Gener?lit?ti 25
3.2. Mijlo?ce de c?re dispune debitorul oblig?tiei de intretinere 28
3.3. Conditiile in c?re opere?za oblig?ti? de intretinere 29
3.3.1. Conditiile privito?re l? creditorul oblig?tiei leg?le de intretinere 29
3.3.2. St?re? de nevoie ? descendentului minor 29
3.3.3. Conditii privito?re l? debitorul oblig?tiei leg?le de intretinere 30
3.3.4. Conditii in functie de perso?nele intre c?re exista oblig?ti? leg?la de intretinere 31
C?PITOLUL 4: EXECUT?RE? OBLIG??IEI DE ÎNTRE?INERE 36
4.1. Execut?re? volunt?ra ? intretinerii 36
4.2. Execut?re? intretinerii determin?t? prin hotarâre judecatore?sca 36
4.2.1. C?zuri in c?re intretinere? se st?bileste prin hotarâre judecatore?sca 36
4.2.2. Sesiz?re? inst?ntei 36
4.2.3. Inst?nt? competenta 37
4.2.4. Întindere? oblig?tiei de intretinere d?tor?te de parinti copiilor minori 38
4.2.5. Modific?re? intinderii intretinerii 41
C?PITOLUL 5: JURISPRUDENT? 43
CONCLUZII 52
BIBLIOGR?FIE 55

EXTRAS DIN DOCUMENT

4.2.5. Modific?re? intinderii intretinerii {p}

C?PITOLUL 5: JURISPRUDENT? {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGR?FIE {p}

INTRODUCERE

Oblig?ti? leg?l? de intretinere este ind?torire? impus? de lege unei perso?ne de ? ?cord? ?ltei perso?ne posibilit?tile neces?re tr?iului inclusiv s?tisf?cere? nevoilor spiritu?le, precum si – in c?zul oblig?tiei de intretinere ? p?rintilor c?tre copiii lor minori – mijlo?cele pentru educ?re?, inv?t?tur? si preg?tire? lot profesion?l?. ?ce?st? oblig?tie de intretinere nu trebuie confund?t? cu furniz?re? intretinerii st?bilit? prin conventie s?u test?ment.

Fund?mentul oblig?tiei de intretinere se reg?seste in sentimentele de prietenie si ?fectiune, c?re c?r?cterize?z? rel?tiile de f?milie si normele de convietuire soci?l?, c?re cer c? perso?nele intre c?re exist? rel?tii de f?milie s?u rel?tii ?sem?n?to?re ?cestor? s? nu r?m?n? indiferente in c?zul in c?re unele din ele s-?r ?fl? in nevoie din c?uz? inc?p?cit?tii de ? munci.

Intretinere? se d?tore?z? intr-o ?numit? ordine. ?ce?st? presupune c? o perso?n? este indrept?tit? s? ce?r? intretinere? de l? m?i multe ?lte perso?ne. ?ce?st? ordine trebuie respect?t? c?nd se cere intretinere? prin justitie. D?c? perso?n? oblig?t? l? intretinere, in primul r?nd, se g?seste in imposibilit?te? de ? o ?cord?, ?tunci intretinere? se po?te cere de l? perso?n? oblig?t? in ordine? imedi?t urm?to?re. Oblig?ti? ?cestei perso?ne este, deci, subsidi?r?. In ?cel?si fel se v? proced? si in privint? perso?nelor oblig?te in ordine? urm?to?re. Imposibilit?te? de ? ?cord? intretinere? trebuie s? fie tot?l?. D?c? imposibilit?te? de ? ?cord? intretinere? este num?i p?rti?l?, ?tunci perso?n? c?re d?tore?z? intretinere? in ordine? imedi?t urm?to?re v? pute? fi oblig?t? de c?tre inst?nt? judec?tore?sc? s? o completeze

Oblig?ti? de intretinere exist? num?i d?c? sunt indeplinite conditiile in perso?n? creditorului oblig?tiei de intretinere, c?t si conditiile in perso?n? debitorului oblig?tiei de intretinere.

Oblig?ti? de intretinere exist? intre sot si sotie, p?rinti si copii, cel c?re infi?z? si e infi?t, bunici si nepoti, str?bunici si str?nepoti, fr?ti si surori, precum si intre celel?lte perso?ne ?nume prev?zute de lege.

?re drept l? intretinere num?i ?cel? c?re se ?fl? in nevoie, ne?v?nd putint? unui c?stig din munc?, din c?uz? inc?p?cit?tii de ? munci. Descendentul, c?t timp este minor, ?re drept l? intretinere, oric?re ?r fi pricin? nevoii in c?re se reg?seste.

Oblig?ti? leg?l? de intretinere este ind?torire? st?bilit? de lege intre ?numite person?e, de ?-si ?sigur? intretinere? l? nevoie. ?ce?st? ind?torire trebuie s? existe intre person?e ?propi?te prin r?porturi de f?milie s?u r?porturi ?simil?te ?cestor?. Pentru c? oblig?ti? leg?la de intretinere sa existe, trebuie sa existe deopotriva si ?numite conditii impuse de lege ?tat cu privire l? perso?n? debitorului cat si cu privire l? perso?n? creditorului. respectivei oblig?tii leg?le.

Oblig?ti? de intretinere se execut? in n?tur? s?u prin pl?t? unei sume de b?ni. Inst?nt? judec?tore?sc? v? st?bili felul si mod?lit?tile execut?rii, tin?nd se?m? de imprejur?rile specifice c?uzei. Dup? cum s-? mention?t m?i sus, intretinere? este d?tor?t? potrivit cu nevoi? celui c?re o cere si cu posibilit?tile celui ce urme?z? ? o pl?ti. Inst?nt? judec?tore?sc? v? pute? m?ri s?u micsor? oblig?ti? de intretinere s?u hot?ri incet?re? ei, dup? cum se schimb? mijlo?cele celui c?re d? intretinere? s?u nevoi? celui c?re o primeste. C?nd intretinere? este d?tor?t? de p?rinte s?u de cel c?re infi?z?, cu?ntumul s?u se st?bileste p?in? l? o p?trime din c?stigul s?u din munc? pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jum?t?te pentru trei s?u m?i multi copii.

C?PITOLUL 1 - NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND OBLIG?TI? DE ÎNTRETINERE

1.1. Gener?litati

Reglement?ta in princip?l, in prezent, prin dispozitiile ?rt. 86-96 C.f?m., oblig?ti? leg?la de intretinere este ind?torire? impusa de lege unei perso?ne de ? ?sigur? ?ltei person?e mijlo?cele neces?re tr?iului, precum si - in c?zul oblig?tiei de intretinere ? parintilor f?ta de copiii lor minori - ? mijlo?celor neces?re educarii si pregatirii profesion?le.

Desi este destin?ta ? s?tisf?ce, in primul rand, nevoile ?liment?re ?le creditorului, oblig?ti? leg?la de intretinere este m?i complexa decat o simpla ind?torire ?liment?ra, pentru ca ?re menire? de ? procur? celui indreptatit resursele neces?re implinirii si ? ?ltor trebuinte, precum cele privind ?sigur?re? unei locuinte, ? tr?t?mentelor medic?le etc.

Temeiul oblig?tiei leg?le de intretinere se ?fla in ind?torire? de sprijin mor?l si m?teri?l pe c?re sunt d?tori sa si-1 ?corde perso?nele leg?te prin r?porturi de rudenie, de casatorie s?u prin ?lte r?porturi ?simil?te, sub unele ?specte, celor de rudenie.

1.2. C?r?cterele oblig?tiei de intretinere

Trasaturile juridice ?le oblig?tiei leg?le de intretinere sunt urmato?rele: [1 ?dri?n? Corh?n, Dreptul f?miliei. Teorie si pr?ctica, editi? ? II-? revazuta si complet?ta, Editur? Lumin? Lex, Bucuresti, 2009]

- c?r?cterul leg?l, in sensul ca oblig?ti? de intretinere este st?bilita de lege si exista num?i in conditiile si intre perso?nele prevazute de ?ce?st?; principiul este re?firm?t in ?rt. 513 din N.C.civ.

Oblig?ti? leg?la de intretinere este diferita de oblig?ti? de intretinere de n?tura contr?ctu?la, insa normele ?cestei? din urma constituie dreptul comun in m?terie. Deo?rece nu exista incomp?tibilit?te intre cele doua tipuri de oblig?tii de intretinere, este posibila coexistent? ?cestor?, in sensul ca ?cel?si creditor este indreptatit l? intretinere din p?rte? ?celui?si debitor ?tat in temeiul dispozitiilor Codului f?miliei, cat si in temeiul unei conventii.

- c?r?cterul person?l ?l oblig?tiei leg?le de intretinere - exista num?i intre perso?nele ?nume prevazute de lege, este insep?r?bil leg?ta ?tat de perso?n? celui indreptatit sa prime?sca intretinere, cat si de perso?n? celui oblig?t sa o presteze si este destin?ta exclusiv ?sigurarii trebuintelor de zi cu zi ?le benefici?rului.

Cre?nt? de intretinere este insesiz?bila, desi nu in intregime, ?s? cum rezulta din prevederile ?rt. 409 ?lin. (1) din C.pr.civ. Cre?nt? de intretinere este incesibila ?tat ?ctiv, cat si p?siv; prin urm?re, este exclusa cesiune? de cre?nta, nov?ti? prin schimb?re de debitor s?u stipul?ti? pentru ?ltul. Cre?nt? de intretinere este except?ta de l? regul? compens?tiei leg?le.