Pagina documente » Tematica orientativa lucrari de licenta » Domeniul STUDII ECONOMICE EUROPENE -rau.ro

Despre lucrare

1. Globalizarea: oportunitate sau riscuri?
2. Companii românești câștigătoare în procesul globalizării
3. STN din Europa Centrală și de Est – ca rețetă a succesului
4. Activitatea FMI – abordare critică
5. Acordurile României cu FMI – aspecte PRO și CONTRA
6. Procesul de globalizare și identificarea unor noi meserii (prezente sau … viitoare!)
7. Nokia și drumul spre decădere
8. Concurența globală dintre Apple și Samsung
9. Produse globale – o analiză a structurii prețului; (ex. costul de producție al iPhone)
10. Comerțul electronic – oportunități și riscuri pentru consumatori
11. Globalizarea financiară – oportunități și limite
12. Sisteme de plăți în comerțul electronic – operativitate și siguranță
13. Poziționarea globală a Uniunii europene: evoluție sau involuție?
14. Flotare liberă, flotare controlată sau regimuri fixe? Ce-și doresc exportatorii/importatorii)
15. Crizele financiare – de la dezastru la oportunitate
B. INTEGRARE ECONOMICĂ REGIONALĂ
1. Tendinte actuale de regionalizare în economia mondială
2. Regionalizare sau globalizare?
3. Evolutia relațiilor comerciale în cadrul grupării NAFTA
4. Rolul NAFTA pe plan internațional
5. Probleme ale ocupării și migrației în NAFTA
6. Evoluții economice și sociale în Piata Comuna a Sudului – Mercosur
7. Intergrarea Economica în Asia - rolul ASEAN
8. Cooperarea Economica Asia – Pacific – evolutie si rol
9. Integrarea economica în Africa - probleme si perspective
10. Grupări regionale în America: evoluție și perspective
11. România și integrarea regională
12. Asemănări și deosebiri între Uniunea Europeana și Mercosur
13. Noi provocări în procesul de regionalizare: Orientul Mijlociu
14. Rolul Comunității Statelor Independente în noua ordine mondială
C POLITICA DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A UNIUNII
EUROPENE
1. Politica de coeziune: raportul intre mecanismele de piata si intervenţia instituţiilor comunitare în economie
2. Etape istorice în definirea politicii de coeziune a Uniunii Europene
3. Politica de Coeziune si Dezvoltarea regionala
4. Politica de coeziune si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii
5. Interferente si sinergii in Uniunea Europeana intre politica de coeziune si politica in domenioul concurentei
6. Implementarea politicii de coeziune prin intermediul Instrumentelor Structurale
7. Particularităţi ale Fondului de Coeziune în raport cu Fondurile Structurale
8. Politica de coeziune a Uniunii Europene: elemente specifice pentru perioada 2014-2020
9. Reuşite şi/sau eşecuri ale politicii de coeziune în statele care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 şi 2007
10. Analiza capacitatii României de a utiliza Fondurile Structurale şi de Coeziune în perioada 2007 – 2013
11. Modalitati de combatere a efectelor crizei economice prin intermediul Instrumentelor Structurale
12. Politica de coeziune şi răspunsul Uniunii Europene la provocările globalizării
13. Sisteme de gestionare a Instrumentelor Structurale
14. Politica de coeziune în România în perioada de programare 2014-2020: ce am învăţatdin perioada anterioara ?
15. Reducerea decalajelor in dezvoltarea infrastructurii din Romania prin intermediul Instrumentelor Structurale
D STATISTICĂ
1. Indicatorii statistici utilizaţi pe plan internaţional în calculul şi analiza creşterii economice. Comparaţii între România şi alte state membre ale Uniunii Europene
2. Metode statistice de comparare internaţională a produsului intern brut
3. Analiza statistică a procesului de convergenţă la nivelul Uniunii Europene. Implicaţiile procesului de aderare
4. Indicatorii şi metodele statistice de calcul şi analiză a ratei inflaţiei. Comparaţii între statele membre ale Uniunii Europene
5. Indicatorii şi metodele statistice de calcul şi analiză a fenomenului şomajului. Comparaţii între statele membre ale Uniunii Europene
6. Sistemul de indicatori statistici utilizat în scopul măsurării şi analizei stării economiei naţionale. Comparaţii internaţionale în cadrul Uniunii Europene
7. Metode statistice de analiză a activităţii de comerţ exterior. Nivelul, structura şi dinamica activităţii de comerţ exterior a României.
8. Metode şi tehnici statistice de ierarhizare a ţărilor din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale.
9. Metode statistice de evaluare a nivelului de trai. Cazul României
E. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEX EUROPEAN
1. Izvoarele dreptului administrativ european
2. Funcţia publică în context european
3. Modernizarea serviciilor publice europene
4. Politica managerială în afacerile internaţionale, instrumentele puterii
5. Sistemul informaţional al administraţiei publice
6. Societatea informaţională în viziune europeană
7. Conducerea schimbării în managementul administraţiei publice
8. Surse de informaţii pentru managementul administraţiei publice
9. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice
10. Strategii de afaceri pe piaţa europeană
11. Lecţia germană anticorupţie, ghiduri anticorupţie
12. Modelul suedez de management în administraţie publică
F ECONOMIA INTEGRĂRII EUROPENE
1. Analiza procesului de integrare economică europeană; determinanţi politici şi economici
2. Determinanţi macro şi microeconomici ai procesului de integrare europeană
3. Convergenţă şi divergenţă în procesul de integrare europeană
4. Uniunea Europeană după BREXIT
5. De la UE 28 la UE 27. Implicații ale retragerii Marii Britanii din UE
6. Politica de extindere a UE în actualul context european
7. Costuri şi beneficii ale procesului de extindere a Uniunii Europene
8. Realizarea Pieţei Unice Interne - etapă importantă a dinamicii procesului de integrare europeană
9. Piața Unică Internă – oportunități pentru mediul de afaceri. Studiu de caz
10. Implicații ale liberalizării circulației serviciilor la nivelul UE
11. Libera circulație a persoanelor la nivelul UE
12. Spațiul Economic European – perspective
13. Integrarea monetară la nivelul UE
14. Zona Euro între convergenţă şi asimetrie
15. Avantaje şi limite ale adoptării monedei unice euro
16. Şansele Euro de a deveni o monedă globală
17. Aderarea României la zona Euro
18. Gestionarea crizei economice și financiare în zona euro
19. România, la 10 ani de la aderarea la UE
20. Determinanţii redefinirii arhitecturii instituţionale a Uniunii Europene
G. COMERŢ INTERNAŢIONAL
1. Globalizarea şi implicaţiile acesteia asupra schimburilor comerciale internaţionale
2. Diplomaţia comercială internaţională şi rolul acesteia în actualul context economic
3. Dumping şi antidumping în comerţul internaţional
4. Evoluţia comerţului internaţional în perioada contemporană
5. Practici comerciale neloiale în comerţul internaţional
6. Economia Chinei pe axa competitivităţii
7. Oportunităţi şi provocări privind comerţul internaţional contemporan
8. Polarizarea schimburilor comerciale şi rolul principalilor puteri comerciale
9. Impactul apariţiei şi dezvoltării grupărilor regionale asupra comerţului internaţional
10. Rolul companiilor transnaţionale în dezvoltarea comerţului internaţional
11. Respectarea drepturilor de propriete intelectuală – o provocare majoră pentru comerţul
actual
12. Comerţul cu servicii şi dinamica sa contemporană
13. Avantaje comparative versus avantaje competitive în comerţul internaţional
14. Avantaje şi dezavantaje competitive ale României în perioada post-aderare
15. Rolul OMC în reglementarea şi evoluţia comerţului internaţional.
16. Analiza comparativă a politicilor comerciale ale SUA/UE/Japonia ….
17. Sistemele preferenţiale şi derogatorii sub impactul redefinirii scalei avantajelor comparative şi competitive ale naţiunilor
18. Protecţionismul tarifar/netarifar şi impactul său asupra evoluţiei comerţului internaţional
19. Magazinele virtuale – avantaje şi dezavantaje în zona comerțului electronic
20. Analiza comparativă privind comerţul intra si extra-comunitar
21. Poziția Chinei pe axa concurențială SUA- UE -Japonia
22. E-commerce – o provocare şi o realitate a lumii contemporane
23. Evoluţia e-commerce la nivel regional /global
H. MANAGEMENT
1. Particularităţi şi sferă de cuprindere ale organizării structurale şi procesuale la nivel organizaţional în economia cunoaşterii. Studiu de caz
2. Analiza şi raţionalizarea sistemului de management al organizaţiei. Studiu de caz
3. Analiza influenţei stilului de management asupra performanţelor economico-financiare ale organizaţiei. Studiu de caz
4. Rolul liderului în procesul de management. Studiu de caz
5. Cultura organizaţională pozitivă – premisă a unei organizaţii performante în contextul globalizării
6. Analiza dimensiunii etice a culturii organizaţionale şi impactul acesteia asupra competitivităţii firmei
7. Particularităţi ale aplicării managementului strategic în organizațiile economice de mici dimensiuni
8. Proiectarea unui sistem de management eficient la nivel organizațional. Studiu de caz
9. Analiza sistemului motivaţional pentru fundamentarea strategiilor în domeniul resurse umane. Studiu de caz
10. Putere, conflict și negociere la nivel organizațional. Studiu de caz
I. POLITICI SECTORIALE ALE UNIUNII EUROPENE
1. Politica UE în domeniul concurenței – provocări în actualul context european
2. Aranjamentele de integrare orizontală (cartelurile). Studiu de caz…
3. Reglementări privind practicile comerciale restrictive. Studiu de caz…
4. Abuzul de poziţie dominantă. Studiu de caz ...
5. Ajutoarele de stat la nivelul UE în contextul crizei economice și financiare
6. Achiziții și fuziuni în contextul aplicării politicii în domeniul concurenței. Studiu de caz...
7. Liberalizarea sectoarelor de stat în contextul politicii UE în domeniul concurenței. Studiu de caz….
8. Politica în domeniul concurenței în România. Studii de caz
9. Analiza comparativă a politicii UE în domeniul concurenței cu o altă jurisdicție (SUA, China, Rusia)
10. Bugetul UE. Cadrul financiar multianual – 2014-2020
11. Dezvoltarea regională în UE în contextul politicii de coeziune economică, socială și teritorială. Studii de caz
12. Strategia Europa 2020 – spre succes sau un nou eșec
13. Dezvoltare durabilă la nivelul UE în contextul Strategiei Europa 2020
14. Politica UE în domeniul energiei – provocări
15. Politica Agricolă Comunitară pe coordonatele noilor provocări globale
16. Strategia de dezvoltarea a spațiului rural în România in contextul integrării europene şi a politicii de dezvoltare rurală
17. Sectorul agricol din UE/România în contextul PAC
18. Politica Uniunii Europene în domeniul mediului ambiant
19. Acordul de liber schimb UE – Canada. Implicații și provocări
20. Acordul de liber schimb UE – SUA (TTIP)
21. Competitivitatea industrială în UE. Studii de caz
22. IMM în economia europeană
J. INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
1. Evoluţia cadrului instituţional al UE: de la CECO la Tratatul de la Lisabona
2. Rolul Comisiei Europene în construcţia europeană
3. Parlamentul European - reprezentantului cetăţenilor Uniunii Europene
4. Consiliul European - o nouă instituţie a Uniunii Europene
5. Consiliul Uniunii Europene – reprezentantul guvernelor statelor membre
6. Curtea Europeană de Conturi - “jandarmul” financiar al Uniunii
7. Banca Centrală Europeană - instituţie cheie în funcţionarea Uniunii Economice şi Monetare
8. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - rolul şi importanţa în construcţia europeană
K. POLITICA UE IN DOMENIUL CONCURENŢEI
1. Reformarea politicii în domeniul concurenței
2. Provocări la adresa politicii UE în domeniul concurenței
3. Aspecte privind implementarea politicii în domeniul concurenței
4. Evaluarea stării concurenței pe diferite piețe. Studiu de caz...
5. Practici comerciale restrictive. Studiu de caz....
6. Cartelurile în politica UE în domeniul concurenței. Studiu de caz...
7. Poziția dominantă și abuzul de poziție dominantă. Studiu de caz...
8. Achiziții și fuziuni în contextul aplicării politicii în domeniul concurenței. Studiu de caz...
9. Analiza ajutoarelor de stat în contextul crizei economice și financiare
10. Ajutoarele de stat în România
11. Implicații ale liberalizării sectoarelor de stat. Studiu de caz.....
12. Aplicarea politicii în domeniul concurenței în noile state membre ale UE
13. Dimensiunea internațională a legislației UE în domeniul concurenței
14. Politica UE in domeniul concurenței vs. Legea antitrust în SUA sau altă jurisdicție
15. Convergența pe plan internațional a legislației în domeniul concurenței
L. DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI
1. Strategia UE în domeniul schimbărilor climatice globale. Beneficii și costuri
2. Schimbarea priorităţilor în Noua Strategia de dezvoltare durabilă a UE
3. Energia regenerabilă în Uniunea Europeană şi România și dezvoltărea durabilă
4. Tendințe în dezvoltarea durabilă a transporturilor din UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Studiu de caz: România
5. Cerinţe în dezvoltarea durabilă a sectorului de sănătate publică în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a UE
6. Păstrarea biodiversităţii la nivel european în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a UE
7. Marile provocări globale și creșterea sustenabilă.
8. Creșterea populație și dezvoltarea durabilă.
9. Sănătatea populației – problemă a dezvoltării durabile.
10.Provocări ale creșterii populației pe glob. Studiu de caz- urbanizarea excesivă
11. Organizații mondiale, regionale și subregionale în susținerea dezvoltării durabille.
12. Probleme ale mediului înconjurator. Sudiu de caz: poluarea.
13. Eco-industria europeana - factor determinant al reducerii emisiilor nocive și sursa principala de avantaje
competitive la nivel internațional.
14. Promovarea Dezvoltării Durabile în țările nordice- Suedia, Norvegia, Finlanda.
15. Responsabilitatea socială a companiilor în privința mediului înconjurator
M. POLITICA DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ A U.E.
1. Ajutorul extern și dezvoltarea: cazul fondurilor europene
2. Investițiile publice și creșterea economică: rolul asistenței europene
3. Politica industrială: argumente pro/contra intervenționism
4. Responsabilitate, eficiență și sustenabilitate în politicile publice de dezvoltare
5. Formarea capitalului uman. Politica europeană în contextul teoriilor economice


Cuprins

A. PROCESE ŞI IMPLICAŢII ALE GLOBALIZĂRII
1. Globalizarea: oportunitate sau riscuri?
2. Companii românești câștigătoare în procesul globalizării
3. STN din Europa Centrală și de Est – ca rețetă a succesului
4. Activitatea FMI – abordare critică
5. Acordurile României cu FMI – aspecte PRO și CONTRA
6. Procesul de globalizare și identificarea unor noi meserii (prezente sau … viitoare!)
7. Nokia și drumul spre decădere
8. Concurența globală dintre Apple și Samsung
9. Produse globale – o analiză a structurii prețului; (ex. costul de producție al iPhone)
10. Comerțul electronic – oportunități și riscuri pentru consumatori
11. Globalizarea financiară – oportunități și limite
12. Sisteme de plăți în comerțul electronic – operativitate și siguranță
13. Poziționarea globală a Uniunii europene: evoluție sau involuție?
14. Flotare liberă, flotare controlată sau regimuri fixe? Ce-și doresc exportatorii/importatorii)
15. Crizele financiare – de la dezastru la oportunitate
B. INTEGRARE ECONOMICĂ REGIONALĂ
1. Tendinte actuale de regionalizare în economia mondială
2. Regionalizare sau globalizare?
3. Evolutia relațiilor comerciale în cadrul grupării NAFTA
4. Rolul NAFTA pe plan internațional
5. Probleme ale ocupării și migrației în NAFTA
6. Evoluții economice și sociale în Piata Comuna a Sudului – Mercosur
7. Intergrarea Economica în Asia - rolul ASEAN
8. Cooperarea Economica Asia – Pacific – evolutie si rol
9. Integrarea economica în Africa - probleme si perspective
10. Grupări regionale în America: evoluție și perspective
11. România și integrarea regională
12. Asemănări și deosebiri între Uniunea Europeana și Mercosur
13. Noi provocări în procesul de regionalizare: Orientul Mijlociu
14. Rolul Comunității Statelor Independente în noua ordine mondială
C POLITICA DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A UNIUNII
EUROPENE
1. Politica de coeziune: raportul intre mecanismele de piata si intervenţia instituţiilor comunitare în economie
2. Etape istorice în definirea politicii de coeziune a Uniunii Europene
3. Politica de Coeziune si Dezvoltarea regionala
4. Politica de coeziune si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii
5. Interferente si sinergii in Uniunea Europeana intre politica de coeziune si politica in domenioul concurentei
6. Implementarea politicii de coeziune prin intermediul Instrumentelor Structurale
7. Particularităţi ale Fondului de Coeziune în raport cu Fondurile Structurale
8. Politica de coeziune a Uniunii Europene: elemente specifice pentru perioada 2014-2020
9. Reuşite şi/sau eşecuri ale politicii de coeziune în statele care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 şi 2007
10. Analiza capacitatii României de a utiliza Fondurile Structurale şi de Coeziune în perioada 2007 – 2013
11. Modalitati de combatere a efectelor crizei economice prin intermediul Instrumentelor Structurale
12. Politica de coeziune şi răspunsul Uniunii Europene la provocările globalizării
13. Sisteme de gestionare a Instrumentelor Structurale
14. Politica de coeziune în România în perioada de programare 2014-2020: ce am învăţatdin perioada anterioara ?
15. Reducerea decalajelor in dezvoltarea infrastructurii din Romania prin intermediul Instrumentelor Structurale
D STATISTICĂ
1. Indicatorii statistici utilizaţi pe plan internaţional în calculul şi analiza creşterii economice. Comparaţii între România şi alte state membre ale Uniunii Europene
2. Metode statistice de comparare internaţională a produsului intern brut
3. Analiza statistică a procesului de convergenţă la nivelul Uniunii Europene. Implicaţiile procesului de aderare
4. Indicatorii şi metodele statistice de calcul şi analiză a ratei inflaţiei. Comparaţii între statele membre ale Uniunii Europene
5. Indicatorii şi metodele statistice de calcul şi analiză a fenomenului şomajului. Comparaţii între statele membre ale Uniunii Europene
6. Sistemul de indicatori statistici utilizat în scopul măsurării şi analizei stării economiei naţionale. Comparaţii internaţionale în cadrul Uniunii Europene
7. Metode statistice de analiză a activităţii de comerţ exterior. Nivelul, structura şi dinamica activităţii de comerţ exterior a României.
8. Metode şi tehnici statistice de ierarhizare a ţărilor din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale.
9. Metode statistice de evaluare a nivelului de trai. Cazul României
E. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEX EUROPEAN
1. Izvoarele dreptului administrativ european
2. Funcţia publică în context european
3. Modernizarea serviciilor publice europene
4. Politica managerială în afacerile internaţionale, instrumentele puterii
5. Sistemul informaţional al administraţiei publice
6. Societatea informaţională în viziune europeană
7. Conducerea schimbării în managementul administraţiei publice
8. Surse de informaţii pentru managementul administraţiei publice
9. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice
10. Strategii de afaceri pe piaţa europeană
11. Lecţia germană anticorupţie, ghiduri anticorupţie
12. Modelul suedez de management în administraţie publică
F ECONOMIA INTEGRĂRII EUROPENE
1. Analiza procesului de integrare economică europeană; determinanţi politici şi economici
2. Determinanţi macro şi microeconomici ai procesului de integrare europeană
3. Convergenţă şi divergenţă în procesul de integrare europeană
4. Uniunea Europeană după BREXIT
5. De la UE 28 la UE 27. Implicații ale retragerii Marii Britanii din UE
6. Politica de extindere a UE în actualul context european
7. Costuri şi beneficii ale procesului de extindere a Uniunii Europene
8. Realizarea Pieţei Unice Interne - etapă importantă a dinamicii procesului de integrare europeană
9. Piața Unică Internă – oportunități pentru mediul de afaceri. Studiu de caz
10. Implicații ale liberalizării circulației serviciilor la nivelul UE
11. Libera circulație a persoanelor la nivelul UE
12. Spațiul Economic European – perspective
13. Integrarea monetară la nivelul UE
14. Zona Euro între convergenţă şi asimetrie
15. Avantaje şi limite ale adoptării monedei unice euro
16. Şansele Euro de a deveni o monedă globală
17. Aderarea României la zona Euro
18. Gestionarea crizei economice și financiare în zona euro
19. România, la 10 ani de la aderarea la UE
20. Determinanţii redefinirii arhitecturii instituţionale a Uniunii Europene
G. COMERŢ INTERNAŢIONAL
1. Globalizarea şi implicaţiile acesteia asupra schimburilor comerciale internaţionale
2. Diplomaţia comercială internaţională şi rolul acesteia în actualul context economic
3. Dumping şi antidumping în comerţul internaţional
4. Evoluţia comerţului internaţional în perioada contemporană
5. Practici comerciale neloiale în comerţul internaţional
6. Economia Chinei pe axa competitivităţii
7. Oportunităţi şi provocări privind comerţul internaţional contemporan
8. Polarizarea schimburilor comerciale şi rolul principalilor puteri comerciale
9. Impactul apariţiei şi dezvoltării grupărilor regionale asupra comerţului internaţional
10. Rolul companiilor transnaţionale în dezvoltarea comerţului internaţional
11. Respectarea drepturilor de propriete intelectuală – o provocare majoră pentru comerţul
actual
12. Comerţul cu servicii şi dinamica sa contemporană
13. Avantaje comparative versus avantaje competitive în comerţul internaţional
14. Avantaje şi dezavantaje competitive ale României în perioada post-aderare
15. Rolul OMC în reglementarea şi evoluţia comerţului internaţional.
16. Analiza comparativă a politicilor comerciale ale SUA/UE/Japonia ….
17. Sistemele preferenţiale şi derogatorii sub impactul redefinirii scalei avantajelor comparative şi competitive ale naţiunilor
18. Protecţionismul tarifar/netarifar şi impactul său asupra evoluţiei comerţului internaţional
19. Magazinele virtuale – avantaje şi dezavantaje în zona comerțului electronic
20. Analiza comparativă privind comerţul intra si extra-comunitar
21. Poziția Chinei pe axa concurențială SUA- UE -Japonia
22. E-commerce – o provocare şi o realitate a lumii contemporane
23. Evoluţia e-commerce la nivel regional /global
H. MANAGEMENT
1. Particularităţi şi sferă de cuprindere ale organizării structurale şi procesuale la nivel organizaţional în economia cunoaşterii. Studiu de caz
2. Analiza şi raţionalizarea sistemului de management al organizaţiei. Studiu de caz
3. Analiza influenţei stilului de management asupra performanţelor economico-financiare ale organizaţiei. Studiu de caz
4. Rolul liderului în procesul de management. Studiu de caz
5. Cultura organizaţională pozitivă – premisă a unei organizaţii performante în contextul globalizării
6. Analiza dimensiunii etice a culturii organizaţionale şi impactul acesteia asupra competitivităţii firmei
7. Particularităţi ale aplicării managementului strategic în organizațiile economice de mici dimensiuni
8. Proiectarea unui sistem de management eficient la nivel organizațional. Studiu de caz
9. Analiza sistemului motivaţional pentru fundamentarea strategiilor în domeniul resurse umane. Studiu de caz
10. Putere, conflict și negociere la nivel organizațional. Studiu de caz
I. POLITICI SECTORIALE ALE UNIUNII EUROPENE
1. Politica UE în domeniul concurenței – provocări în actualul context european
2. Aranjamentele de integrare orizontală (cartelurile). Studiu de caz…
3. Reglementări privind practicile comerciale restrictive. Studiu de caz…
4. Abuzul de poziţie dominantă. Studiu de caz ...
5. Ajutoarele de stat la nivelul UE în contextul crizei economice și financiare
6. Achiziții și fuziuni în contextul aplicării politicii în domeniul concurenței. Studiu de caz...
7. Liberalizarea sectoarelor de stat în contextul politicii UE în domeniul concurenței. Studiu de caz….
8. Politica în domeniul concurenței în România. Studii de caz
9. Analiza comparativă a politicii UE în domeniul concurenței cu o altă jurisdicție (SUA, China, Rusia)
10. Bugetul UE. Cadrul financiar multianual – 2014-2020
11. Dezvoltarea regională în UE în contextul politicii de coeziune economică, socială și teritorială. Studii de caz
12. Strategia Europa 2020 – spre succes sau un nou eșec
13. Dezvoltare durabilă la nivelul UE în contextul Strategiei Europa 2020
14. Politica UE în domeniul energiei – provocări
15. Politica Agricolă Comunitară pe coordonatele noilor provocări globale
16. Strategia de dezvoltarea a spațiului rural în România in contextul integrării europene şi a politicii de dezvoltare rurală
17. Sectorul agricol din UE/România în contextul PAC
18. Politica Uniunii Europene în domeniul mediului ambiant
19. Acordul de liber schimb UE – Canada. Implicații și provocări
20. Acordul de liber schimb UE – SUA (TTIP)
21. Competitivitatea industrială în UE. Studii de caz
22. IMM în economia europeană
J. INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
1. Evoluţia cadrului instituţional al UE: de la CECO la Tratatul de la Lisabona
2. Rolul Comisiei Europene în construcţia europeană
3. Parlamentul European - reprezentantului cetăţenilor Uniunii Europene
4. Consiliul European - o nouă instituţie a Uniunii Europene
5. Consiliul Uniunii Europene – reprezentantul guvernelor statelor membre
6. Curtea Europeană de Conturi - “jandarmul” financiar al Uniunii
7. Banca Centrală Europeană - instituţie cheie în funcţionarea Uniunii Economice şi Monetare
8. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - rolul şi importanţa în construcţia europeană
K. POLITICA UE IN DOMENIUL CONCURENŢEI
1. Reformarea politicii în domeniul concurenței
2. Provocări la adresa politicii UE în domeniul concurenței
3. Aspecte privind implementarea politicii în domeniul concurenței
4. Evaluarea stării concurenței pe diferite piețe. Studiu de caz...
5. Practici comerciale restrictive. Studiu de caz....
6. Cartelurile în politica UE în domeniul concurenței. Studiu de caz...
7. Poziția dominantă și abuzul de poziție dominantă. Studiu de caz...
8. Achiziții și fuziuni în contextul aplicării politicii în domeniul concurenței. Studiu de caz...
9. Analiza ajutoarelor de stat în contextul crizei economice și financiare
10. Ajutoarele de stat în România
11. Implicații ale liberalizării sectoarelor de stat. Studiu de caz.....
12. Aplicarea politicii în domeniul concurenței în noile state membre ale UE
13. Dimensiunea internațională a legislației UE în domeniul concurenței
14. Politica UE in domeniul concurenței vs. Legea antitrust în SUA sau altă jurisdicție
15. Convergența pe plan internațional a legislației în domeniul concurenței
L. DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI
1. Strategia UE în domeniul schimbărilor climatice globale. Beneficii și costuri
2. Schimbarea priorităţilor în Noua Strategia de dezvoltare durabilă a UE
3. Energia regenerabilă în Uniunea Europeană şi România și dezvoltărea durabilă
4. Tendințe în dezvoltarea durabilă a transporturilor din UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Studiu de caz: România
5. Cerinţe în dezvoltarea durabilă a sectorului de sănătate publică în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a UE
6. Păstrarea biodiversităţii la nivel european în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a UE
7. Marile provocări globale și creșterea sustenabilă.
8. Creșterea populație și dezvoltarea durabilă.
9. Sănătatea populației – problemă a dezvoltării durabile.
10.Provocări ale creșterii populației pe glob. Studiu de caz- urbanizarea excesivă
11. Organizații mondiale, regionale și subregionale în susținerea dezvoltării durabille.
12. Probleme ale mediului înconjurator. Sudiu de caz: poluarea.
13. Eco-industria europeana - factor determinant al reducerii emisiilor nocive și sursa principala de avantaje
competitive la nivel internațional.
14. Promovarea Dezvoltării Durabile în țările nordice- Suedia, Norvegia, Finlanda.
15. Responsabilitatea socială a companiilor în privința mediului înconjurator
M. POLITICA DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ A U.E.
1. Ajutorul extern și dezvoltarea: cazul fondurilor europene
2. Investițiile publice și creșterea economică: rolul asistenței europene
3. Politica industrială: argumente pro/contra intervenționism
4. Responsabilitate, eficiență și sustenabilitate în politicile publice de dezvoltare
5. Formarea capitalului uman. Politica europeană în contextul teoriilor economice

EXTRAS DIN DOCUMENT