Pagina documente » Recente » Acordul de la schengen. Vizitele de evaluare

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPR?NS
?NTRODUCERE 2
CAP?TOLUL 1: PREVEDER?LE ACORDULU? SCHENGEN 4
1.1. Repere ?stor?ce 4
1.2. Evolut?a spat?ulu? Schengen 5
1.3. Cooperarea Schengen cu Un?unea Europeana 7
1.4. Reglementar? cu pr?v?re la Acordul Schengen 8
1.5. ?mplementarea s?stemulu? de ?nformat?? Schengen 8
1.6. Cadrulu? leg?slat?v nat?onal s? armon?zar?? cu baza legala la n?vel european 10
1.7. Categor?? de preveder? ale acqu?s-ulu? Schengen 11
CAP?TOLUL 2: DOMEN?UL V?ZELOR ÎN CONTEXT SCHENGEN 13
2.1. Spat?ul Schengen s? domen?ul v?zelor 13
2.2. V?ze el?berate de statele membre UE 15
2.2.1. Cetaten? tert? care nu sunt obl?gat? sa obt?na v?ze 17
2.2.2. Cetaten? tert? care sunt obl?gat? sa obt?na v?ze 18
2.3. Documente de calator?e nerecunoscute 21
2.4. Acordur? de fac?l?tare a el?berar?? v?zelor pe termen scurt 21
2.4.1. Per?oada ma? scurta de procesare a cerer?? de v?za 23
2.4.2. S?mpl?f?carea procedur?? prezentar?? documentelor pr?n care se just?f?ca scopul v?z?te? pentru anum?te categor?? de cetaten? 23
2.4.3. Taxe un?ce pentru v?ze 24
2.4.4. Cr?ter?? s?mpl?f?cate in vederea em?ter?? de v?ze pentru ?ntrar? mult?ple 25
2.4.5. Corelarea cu alte acordur? inche?ate anter?or de statele membre UE cu cele 8 state terte 25
2.5. Reglementar? ?nterne in domen?ul v?zelor 26
2.5.1. Reg?mul de v?ze pentru cetaten?? d?n state terte care ?ntent?oneaza sa treaca front?erele Român?e? 26
2.5.2. Reg?mul de v?ze pentru cetaten?? român? care ?ntent?oneaza sa calatoreasca in tar? terte 28
2.6. Evolut?a pol?t?c?? de v?ze a Un?un?? Europene 29
CAP?TOLUL 3: V?Z?TELE DE EVALUARE SCHENGEN 30
3.1. V?ze 30
3.1.1. Reg?mul de v?ze 30
3.1.2. C?rculat?a stra?n?lor in spat?ul Schengen 31
3.2. Managementul ?ntegrat al front?erelor (M?F) 31
3.2.1. Conceptul de management ?ntegrat al front?erelor 31
3.2.3. Dezvoltarea managementulu? front?erelor la n?velul Un?un?? Europene 40
3.3. Cooperarea pol?t?eneasca 40
3.3.1. As?stenta rec?proca in mater?e c?v?la s? penala 41
3.3.2. Substante narcot?ce 41
3.3.4. S?stemul ?nformat?c Schengen (S?S) 42
3.4. Cooperare jud?c?ara 42
3.5. Protect?a datelor cu caracter personal 53
CONCLUZ?? 60
B?BL?OGRAF?E 61

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.1. V?ze {p}

3.1.1. Reg?mul de v?ze {p}

3.1.2. C?rculat?a stra?n?lor in spat?ul Schengen {p}

3.2. Managementul ?ntegrat al front?erelor (M?F) {p}

3.2.1. Conceptul de management ?ntegrat al front?erelor {p}

3.2.3. Dezvoltarea managementulu? front?erelor la n?velul Un?un?? Europene {p}

3.3. Cooperarea pol?t?eneasca {p}

3.3.1. As?stenta rec?proca in mater?e c?v?la s? penala {p}

3.3.2. Substante narcot?ce {p}

3.3.4. S?stemul ?nformat?c Schengen (S?S) {p}

3.4. Cooperare jud?c?ara {p}

3.5. Protect?a datelor cu caracter personal {p}

CONCLUZ?? {p}

B?BL?OGRAF?E {p}

?NTRODUCERE

Acordul Schengen, num?t dupa oraselul d?n Luxemburg unde a fost semnat la data de 14 ?un?e 1985 de catre : German?a, Franta, Belg?a, Olanda s? Luxembourg, avea sa ?ntre ?n v?goare 10 an? ma? tarz?u, la data de 26 Mart?e 1995, pana atunc? alaturandu-se : Grec?a, ?tal?a, ?slanda, Span?a, Norveg?a, Portugal?a, Sued?a, F?nlanda, Danemarca s? Austr?a. La data de 27 Decembr?e 2007 numarul statelor membre creste pr?n rat?f?carea acordulu? de catre : Slovac?a, Malta, Polon?a, Sloven?a, L?tuan?a, Leton?a, Ceh?a, Eston?a s? Ungar?a.

Tratatul Schengen ofera cetaten?lor statelor membre pos?b?l?tatea de a calator? or?unde ?n spat?al nou creat fara a f? supus? controlulu? vamal, avand pos?b?l?tatea de a se stab?l? or? de a se angaja pe ter?tor?ul or?caru? astfel de stat cat s? opt?unea de a cere az?l ?n cazul persecutar?? persoane? ?n statul de or?g?ne pe mot?ve etn?ce or? rel?g?oase. Acordul ?ntrodus ?n Tratatul de la Amsterdam d?n anul 1997 ?nclude totodata masur? pr?v?nd un control mult ma? r?guros la gran?tele externe ale U.E., cooperare la n?vel ?nalt ?ntre organele jud?c?are s? pol?t?enest? ale statelor membre cat s? o un?form?zare a pol?t?c?? de acordare a v?zelor s? a controlulu? vamal la gran?tele externe.

Scopul acestu? pact a fost crearea unu? ter?tor?u de l?bera c?rculat?e ?n ?nter?orul Un?un?? Europene, o l?bertate ma? mare pentru cetaten? de a-s? muta serv?c?ul ?n alta tara membra, ceea ce a dus la o usurare ?n pos?b?l?tatea m?grat?e? forte? de munca d?ntr-un stat ?n altul, o ma? buna coordorare s? cooperare ?ntre organele statelor membre ale acordulu? fara a a aduce at?ngere ord?n?? publ?ce or? suveran?tat?? vreunu? stat.

Semnarea acordulu?

?deea tratatulu? a luat f??nta ?n urma dezbater?lor statelor membre ?n an?? `80, cand unele d?ntre ele erau de parere ca l?bertatea de c?rculat?e trebu?a sa f?e un pr?v?leg?u acordat doar cetaten?lor Un?un?? Europene, acestea f??nd ?n favoarea ment?ner?? gran?telor ?nterne pentru a det?ne un control mult ma? str?ct asupra persoanelor extracomun?tare care tranz?teaza ter?tor?ul U.E. Dator?ta ?mpos?b?l?tat?? statelor comun?tare de a ajunge la o ?ntelegere, ?n anul 1985 Olanda, Belg?a, Franta, German?a s? Luxembourg au luat dec?z?a de a el?m?na gran?tele ?nterne ce le despart. Ter?tor?ul statelor part?c?pante la acest act va lua denum?rea de “Spat?ul Schengen dupa oraselul d?n Luxembourg ?n care a fost semnat. Peste 10 an?, la data de 26 Mart?e 1995 tratatul va ?ntra ?n v?goare, marcand d?spar?t?a graduala a gran?telor s? punctelor de control ?nterne d?ntre state. Cu t?mpul, alte state vor cons?dera fac?la aderarea la acest tratat astfel ca celor 5 tar? fondatoare l? se adauga : ?tal?a (27 No?embr?e 1990), Span?a s? Portugal?a (25 ?un?e 1991), Grec?a (6 No?embr?e 1992), Austr?a (28 Apr?l?e 1995), Danemarca, Sued?a s? F?nlanda (19 Decembr?e 1996), ajungand sa numere un total de 25 de state ?n prezent. Pr?n ?ncorporarea Acordulu? ?n Tratatul de la Amsterdam acesta a fost rat?f?cat catre toate statele Un?un?? Europene, deven?nd obl?gator?e preluarea aqu?s-ulu? Schengen ?n dreptul ?ntern. ?rlanda s? Marea Br?tan?e au refuzat sa sa adere la Acordul Schengen mot?vand ex?stenta Tratatulu? Zone? comune de trecere ?ntre cele doua, tratat la care ?rlanda ar f? trebu?t sa renunte pr?n adoptarea Acordulu? Schengen.

CAP?TOLUL 1: PREVEDER?LE ACORDULU? SCHENGEN