Pagina documente » Informatica, Matematica » Sistemul interactiv de asistare a deciziei

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-interactiv-de-asistare-a-deciziei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-interactiv-de-asistare-a-deciziei


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE
Capitolul I
PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ANALIZATE......
Scurt istoric
Palmaresul societatii
Situatia juridica a societatii
Obiectul de activitate actual
Capitalul social
Organizare, colaboratori
Activitatea economico-financiara si legislativa
Capitolul II
SISTEMUL INTERACTIV DE ASISTARE A DECIZIEI (SIAD) - SUPORT INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT MODERN
2.1. Conceptul de sistem interactiv de asistare a deciziei financiare
2.2. Necesitatea unui SIAD in asistarea analizei financiar-contabile
2.3. Utilizarea procesoarelor de tabele in analiza datelor
2.3.1. Procesorul de tabele - instrument de analiza a informatiei
Tabele de ipoteze
Tabele pivot
Subtotaluri
Sintetizarea datelor prin consolidare
2.3.2. Procesorul de tabele - instrument de simulare si optimizare
2.3.2.1. Tehnica valorii scop sau de cautare a rezultatului
2.3.2.2. Scenariile
2.3.2.3. Solver-ul
2.3.3. Procesorul de tabele - instrument de previziune
2.3.3.1. Functia de previziune
a) previziunile cu ajutorul functiilor statistice predefinite
b) autoumplerea celulelor cu rezultatele prognozei
c) reprezentarea grafica printr-o diagrama trendline
2.4. Necesitatea unei analize financiare pe baza de Bilant
2.5. Obiectivele si etapele analizei financiare pe baza de Bilant
Capitolul III
DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND REZULTATUL INTREPRINDERII
3.1. Agregarea informatiei din Contul de rezultate si tabloul Soldurilor intermediare
de gestiune
3.2. Capacitatea de autofinantare
3.3. Analiza pragului de rentabilitate si evaluarea riscului de exploatare
3.4. Degajarea informatiei privind rezultatul prin sistemul de rate
Ratele de rentabilitate
Ratele structurii financiare
Ratele privind structura activului
Ratele de structura a pasivului
3.5. Importanta determinarii rezultatului
Capitolul IV
SISTEMUL INFORMATIC DE ANALIZA A REZULTATELOR. CONCEPTE SI REALIZARE
4.1. Obiective
4.2. Tehnica de proiectare. Varianta intrari-iesiri
4.3. Schema generala a sistemului informatic
Componenta Dialog
Componenta Baza de date
Componenta Modele
Capitolul V
INTERPRETAREA REZULTATELOR. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Introducere

Orice activitate in cadrul unei societ?ti comerciale nu poate fi demarat?, derulat? si controlat? decat plecand de la informatie. Modalitatea de gestionare a acesteia cu mijloace informative reprezint? o conditie esential? a unui management modern si eficient.

În conditiile economiei de piat?, sistemul informational financiar – contabil cap?t? o informatie sporit?, influent?nd substantial m?rimea valorii nou create de intreprindere.

Este firesc ca intre diferitii parteneri (antreprenori, manageri, bancheri, etc.) ai vietii economice s? existe conflicte de interese si de informatii. Teoriile recente caut? s? g?seasca solutii la aceste conflicte, prin negocierea contractelor intre parteneri, de o manier? prin care s? se acopere, in cea mai mare parte, incertitudinea si riscurile aferente.

In acest context, preocuparea conducerii este ca, prin informatie, s? reduc? incertitudinea si riscurile. Sub aceast? nou? perspectiv? sunt analizate atat sursele traditionale de informatii cat si cele moderne; este vorba de evidenta contabil? (cu accent pe principiul prudentei), auditul juridic si financiar – contabil, rating-ul sau analiza performantei prin metoda scorurilor, analiza grafic?, etc. În baza acestor informatii micro si macroeconomice se elibereaz? previziuni asupra rentabilit?tii agentilor economici, precum si analize ale diferitelor categorii de risc.

Din punct de vedere al procesului de decizie, problema oric?rui agent economic const? in a da transform?rii resurselor directia, orientarea, care permite cel mai bine atingerea obiectivelor. În cadrul unei firme se pot defini trei categorii de decizii: strategice, administrative si operationale, fiecare tip fiind legat de un aspect diferit al transform?rii resurselor, care caracterizeaz? activitatea agentului economic.

Teoria financiara identific? drept obiective generale ale agentului economic profitul, cresterea economic?, flexibilitatea. Criteriile de m?surare a atingerii acestor scopuri si obiective sunt fie m?rimi absolute, precum fondul de rulment, trezoreria net?, cifra de afaceri, capacitatea de autofinantare, marja asupra cheltuielilor variabile, fie m?rimi relative, precum rata indator?rii (levierul), rata rentabilit?tii, etc.

Punctul de plecare in revizuirea periodic? a obiectivelor din politica general? este analiza st?rii economico-financiare a societ?tii respective la anumite momente.

Realizarea pentru o societate comercial? a unui SIAD axat pe analiza activit?tii financiar – contabile ar putea acorda asistent? la nivel managerial pentru:

- diagnosticarea pozitiei societ?tii vizavi de concurent?, cat si vizavi de tertii cu care societatea intr? in contact;

- analizarea si prognozarea evolutiei diferitilor indicatori economico – financiari, cu prec?dere a indicatorilor de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate precum si a indicatorilor privind rezultatul per actiune.

Pe baza informatiilor contabile se pot obtine numeroase informatii financiare.

Printre cele mai incisive (care pot genera obiective noi de politic? a firmei) se remarc?:

- indicatorul lichidit?tii curente (indicatorul capitalului circulant);

- indicatorul lichidit?tii imediate (indicatorul test acid);

- indicatorul gradului de indatorare;

- indicatorul privind acoperirea dobanzilor;

- viteza de rotatie a activului circulant (stocurilor);

- viteza de rotatie a debitelor – clienti si a creditelor-furnizor;

- rentabilitatea capitalului angajat;

- rezultatul pe actiune;

- raportul dintre pietul de piat? al actiunii si rezultatul pe actiune.

Bilantul contabil prezint?, in rezumat, situatia financiar? a unei firme, respectiv starea activului si pasivului corespunz?toare operatiunilor deja realizate. Dar anumite operatii nerealizate inc? pot avea o mare important? pentru aprecierea exactit?tii situatiei financiare, de aceea este necesar ca acestea s? fie cunoscute prin analiza contului de profit si pierdere care regrupeaz? fluxurile reale, financiare si extraordinare ale unei societ?ti si pune in evident? urm?toarele nivele:

Nivelul

Cheltuieli

Venituri

1

Exploatare

Cheltuieli de exploatare

Venituri din exploatare

2

Financiar

Cheltuieli financiare

Venituri financiare

3

Extraordinar

Cheltuieli extraordinare

Venituri extraordinare

4

Global

Impozit pe profit