Pagina documente » Recente » Auditul fin al unei entitati mici

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1: NO?IUNI GENERALE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1
1.1. Conceptul de audit financiar 1
1.2. Rolul auditului financiar 3
1.3. Tipurile auditului financiar 4
1.4. Organizarea ?i reglementarea auditului financiar 5
1.4.1. Cadrul legislativ al auditului financiar ?n Rom?nia 5
1.4.2. Obiective ?i principii ale auditului financiar 6
1.4.3. Cadrul general al standardelor de audit financiar 9
CAPITOLUL 2 : CON?INUTUL ?I STRUCTURA RAPORTUL DE AUDIT 13
2.1. No?iuni introductive privind raportul de audit 13
2.2. Cerin?ele raportului de audit 13
2.3. Forma ?i con?inutul raportului de audit 15
2.4. Monitorizarea raportului de audit 17
2.5. Paragraful referitor la aria de aplicabilitate 18
2.5.1. Paragraful referitor la opinie 19
2.5.2. Data raportului 19
2.5.3. Adresa auditorului 19
2.5.4. Semn?tura auditorului 20
2.6. Opinia de audit 23
CAPITOLUL 3 : AUDITAREA SITUA?IILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. CONSTAM METAL S.A. 27
3.1. Organizarea misiunii de audit la S.C. CONSTAM METAL S.A. 27
3.2. Prezentarea firmei 28
3.3. Raport de audit al situa?iilor financiare pentru exerci?iul ?ncheiat la 31 decembrie 2012 28
3.3.1. Cadrul juridic 29
3.3.2. Bazele prezent?rii 29
3.3.3. Auditul ciclului de finan?are 29
3.3.4. Auditul ciclului de investire 31
3.3.5. Auditul ciclului de exploatare 33
3.3.6. Auditul privind datoriile ?i crean?ele fiscale, sociale ?i asimilate 37
3.3.7. Auditul fluxurilor de numerar 41
3.3.8. Auditul situa?iilor financiare 43
3.3.9. Concluzii asupra situa?iilor financiare pe anul 2012 48
3.3.10. Opinia asupra raportului 48
CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 53

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.3.5. Auditul ciclului de exploatare {p}

3.3.6. Auditul privind datoriile si creantele fiscale, sociale si asimilate {p}

3.3.7. Auditul fluxurilor de numerar {p}

3.3.8. Auditul situatiilor financiare {p}

3.3.9. Concluzii asupra situatiilor financiare pe anul 2012 {p}

3.3.10. Opinia asupra raportului {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

CAPITOLUL 1: NOTIUNI GENERALE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR

1.1. Conceptul de audit financiar

Originea meseriei de auditor dateaza de foarte multa vreme, ea nefiind cunoscuta sub aceasta denumire, deoarece in marturiile timpului, istoria contabilitatii era similara cu istoria economica.

Secolul al XVIII-lea si prima parte a secolului al XIX-lea a adus modificari in ceea ce priveste categoria ordonatorilor de audit. Statele, tribunalele jurisdictionale si actionarii au luat locul vechilor clase sociale, iar auditorii erau preferati din categoria celor mai buni contabili. [1 M. Dobrot?anu, C.L. Dobrot?anu – Audit. Conc?pt? si practici. Abordar? nationala si int?rnationala, ?ditura ?conomica, Bucur?sti, 2002]

Datorita aparitiei pietelor de capital si dezvoltarii comertului international in perioada anilor 1940-1970 ordonatorii de audit isi largesc sfera in randul bancilor, patrimoniului si al institutiilor financiare. În perioada 1970-1990 obiectivele auditului se orienteaza spre atestarea auditului intern, respectarea cadrului conceptual contabil si a normelor de audit.

Auditul financiar a fost legiferat in Romania abia in anul 1999, cunoscand pasii importanti atat prin CECCAR, cat si prin Ministerul Finantelor prin infiintarea Camerei Auditorilor din Romania care a elaborat Standardele de Audit si Codul privind conduita etico-profesionala in domeniul auditului financiar dupa Normele IFAC.

Decizia de obligare a efectuarii auditului financiar prevazut prin lege de toate societatile comerciale, regiile autonome, institutiile publice, bancile, fondurile de investitii, au prevenit falimentul si bancruta frauduloasa printr-o informare exacta, onesta a tuturor participantilor la viata economico-sociala.

Realizarea auditului financiar presupune o cunoastere in totalitate a cadrului contabil conceptual la nivel national si international, a postulatelor, principiilor, normelor, regulilor de evaluare, a instrumentelor tehnice contabile si, totodata, a Standardelor Internationale de Audit.

Etimologia cuvantului audit isi are originea in latinescul "audire" care inseamna a asculta si transmite mai departe. [2 C.G. Jinga - Audit financiar, ?ditura AS?, Bucur?sti, 2010]

În general, prin audit se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii rezonabile si independente prin raportarea ei la un criteriu de calitate in vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informatii. [3 M.Toma - Initi?r? in auditul situatiilor financiar? al? un?i ?ntitati, ?ditura C?CCAR, Bucur?sti, 2009]

Obiectul auditului a evoluat progresiv de la o corectare specifica a fraudelor in documentele contabile pana la o apreciere globala a fidelitatii rapoartelor emise de agentii economici si o analiza critica a procedurilor si structurilor acestora.

Potrivit Standardelor Internationale de Audit, obiectivul unei misiuni de audit a situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, respectiv, daca acestea sunt intocmite sub toate aspectele semnificative si in conformitate cu cadrul general de raportare financiara. [4 ?. Culda - ?xig?nt? al? docum?ntati?i d? audit, R?vista Auditul financiar, nr.4/2007]

Îndeplinirea acestui obiectiv in conditii de certitudine absoluta presupune o activitate foarte costisitoare. Pentru a diminua aceste costuri exista insa posibilitatea realizarii auditurilor pe baza de teste. În acest context auditorii, prin rapoartele lor, cauta sa ofere o asigurare rezonabila, nu una absoluta, ca situatiile financiare, verificate sunt complete si intocmite in conformitate cu prevederile legilor reglementarilor aflate in vigoare.

Sa identifice si sa evalueze riscurile asupra regularitatii, proprietatii si controlului financiar din cadrul organismelor centrale guvernamentale si asupra modului de raportare a punctelor slabe catre entitati si Parlament.

Termenul „audit” este de obicei utilizat pentru a exprima lucruri foarte diferite. Exemplele includ auditul situatiilor legate de respectarea reglementarilor de mediu, auditul situatiilor privind respectarea standardelor de calitate si auditul anual independent al conturilor.

Un audit reprezinta examinarea de catre un expert independent, auditorul financiar (care poate fi o persoana fizica sau juridica) a situatiilor financiare si a inregistrarilor si registrelor pe baza carora se poate forma o opinie asupra situatiilor financiare cu scop general.

Multi autori [5 I. Opr?a, Întocmir?a si auditar?a bilantului contabil, ?ditura Int?lcr?do, D?va, 1997] au definit activitatea de audit ca fiind o exprimare profesionala asupra unei informatii cu scopul de a exprima o opinie rezonabila, responsabila si independenta in raport cu un criteriu de calitate.

Prin audit financiar se intelege [6 C.M. Dragan - Auditul in sist?m?l? d? conduc?r? dualista, ?ditura A.?.S.C., 2010] examinarea efectuata de un profesionist competent si independent in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra:

? Validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea unitatii (auditul intern);

? Imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiilor financiare si a rezultatelor obtinute de catre agentii economici (auditul statutar cerut de lege si exercitat de cenzori sau auditul contractual efectuat la cererea agentilor economici de catre experti contabili, contabili autorizati sau societati comerciale de audit financiar).

1.2. Rolul auditului financiar

Rolul auditului financiar este de a asigura utilizatorii de informatii contabile asupra:

a) respectarii principiilor contabile general acceptate si a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;

b) reflectarii de catre contabilitate si conturile anuale a imaginii fidele, clare si competente a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de catre intreprindere.

c) calitatii informatiei contabile;

Auditul financiar este chemat sa exprime o opinie independenta asupra situatiilor financiare anuale sau asupra altor situatii si informatii menita sa apere in mod egal pe toti utilizatorii de informatii contabile, pe toti participantii la viata economico-sociala. Auditorii care autentifica si legitimeaza situatiile financiare si informatiile furnizate de catre contabilitate, respectand cerintele de independenta si compatibilitate fata de operatiunile si persoanele pe care le verifica si prezentand garantii moral-profesionale, sunt chemati sa-si indeplineasca misiunea fara sa se lase influientati de interesele adeseori contradictorii ale utilizatorilor de informatii.

Auditorul trebuie sa se conformeze Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar. Responsabilitatile profesionale ale unui auditor sunt guvernate de urmatoarele principii morale: independenta, integritate, obiectivitate, competenta profesionala, confidentialitate, conduita profesionala, standarde tehnice.

Auditorul trebuie sa asigure o calitate ridicata prestarii serviciilor profesionale si sa mentina increderea publicului in aceasta profesie.

Codul recunoaste ca obiectivele profesiei contabile sunt stabilite sa indeplineasca cele mai inalte standarde de profesionalism si sa raspunda cerintelor interesului public.

Realizarea acestor obiective presupune satisfacerea a patru cerinte: Credibilitate, Calitatea serviciilor, Profesionalism, Încredere [7 C?CCAR – Codul ?tic National al Prof?sionistilor Contabili, ?ditura C?CCAR, 2007].

1.3. Tipurile auditului financiar

De la aparitia sa si pana in prezent, auditul financiar a fost clasificat de foarte multi specialisti in domeniu, fiecare autor incercand sa fie original prin folosirea anumitor criterii.

Astfel, am ajuns la concluzia ca o clasificare simpla dar concreta, ajuta mai mult decat folosirea unor criterii asa zise originale. De aceea, propun clasificarea auditului financiar prin prisma a doua criterii, care sa cuprinda cele mai importante tipuri:

În functie de obiectivul urmarit prin activitatea de audit se diferentiaza urmatoarele tipuri: [8 Manual d? standard? int?rnational? d? audit si control d? calitat? - Audit financiar, ?ditura Ir?cson, Bucur?sti, 2009]

a) auditul situatiilor financiare – este auditul efectuat de auditorii financiari cu scopul de a certifica faptul ca informatiile descrise in situatiile financiare (in speta in bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie etc.) prezinta in mod fidel situatia reala a patrimoniului si sunt conforme cu principiile legal acceptate. Auditul situatiilor financiare poate fi executat de mai multe categorii de auditori, insa, in general, el este asociat auditorilor externi independenti, iar in tara noastra este cunoscut si sub denumirea de audit financiar sau audit extern.

b) auditul operational – mai este cunoscut si sub numele de auditul performantei sau auditul managerial si se refera la evaluarea modului in care entitatea auditata este condusa pe baza principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii unui audit financiar.

c) auditul conformitatii – este denumit si audit de regularitate si este astfel conceput incat ofera o asigurare rezonabila privind detectarea erorilor rezultate din nerespectarea prevederilor contractuale, ceea ce are un impact considerabil asupra situatiilor financiare. Raportul de audit de conformitate este realizat de catre auditorii interni.

1.4. Organizarea si reglementarea auditului financiar