Pagina documente » Drept » Inspectia muncii. Procedura in inspectia muncii

Despre lucrare

lucrare-licenta-inspectia-muncii.-procedura-in-inspectia-muncii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-inspectia-muncii.-procedura-in-inspectia-muncii


Cuprins

Cuprins
CAPITOLUL I : ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INSPECTIA MUNCII
Sectiunea I : Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii..............p.7
Sectiunea a II-a : Obiectivele principale ale Inspectiei Muncii.............p.10
CAPITOLUL II : DIRECTIILE PENTRU DIALOG , FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI. ATRIBUTII iN INSPECTIA MUNCII
Sectiunea I : Inspectorii de munca .........p.14
Sectiunea a II-a : Atributiile inspectorilor de munca ....p.15
CAPITOLUL III : DREPTURILE SI OBLIGATIILE INSPECTORILOR DE MUNCA. CONTRAVENTII
Sectiunea I : Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind codul de conduita al functionarilor publici............p.24
Sectiunea a II-a : Drepturile si obligatiile inspectorilor de munca..............p.27
Sectiunea a III-a : Contraventii in Inspectia Muncii....p.29
CAPITOLUL IV : PROCEDURA iN INSPECTIA MUNCII...........p.48
CAPITOLUL V : CONCLUZII.............p.68
BIBLIOGRAFIE:.p.73

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INSPECTIA MUNCII

Natura juridica a Inspectiei Muncii

Prin Legea nr.108/19991inlaturandu-se o lacuna existenta in legislatia noastra, a fost infiintata si organizata Inspectia Muncii.

Conform art.1 din aceasta lege, Inspectia Muncii este un organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, care are personalitate juridica.

Prin intermediul sau se exercita atributii de autoritate in stat in domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, mai precis, controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile sale din sectorul public, privat, si alte categorii de angajatori2.

Si Codul muncii contine reglementari referitoare la inspectia muncii. Astfel, titlul X intitulat „inspectia Muncii”, contine trei articole. [1 Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.740 din 10 octombrie 2002

2 Art.1 si art.2 alin. 1 din Regulamentul de organiyare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.767/1999 , modifcata prin Hotararea Guvernului nr.252/2001

]

Conform art.247, aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca este supusa controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. []

Cu privire la organizarea unitara a activitatilor de control, mentionam evolutia pe care a inregistrat-o aceasta activitate ca urmare a adoptarii ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/20033 prin care s-a infiintat Autoritatea Nationala de Control ca organ de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica. Ministerul delegat pentru coordonarea activitatilor de control asigura coordonarea directa a Inspectiei Muncii4.

În baza Legii nr.90/1996 cei care trebuie sa urmareasca modul in care se aplica dispozitiile legale privind protectia muncii sunt inspectorii de protectie a muncii. Institutia in subordinea careia se afla acestia este Inspectia Muncii, ce-si desfasoara activitatea conform Legii nr.108/16 iunie 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii5. [3 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.464 din 29 iunie 2003

4 Alexandru Ticlea, “Curs Universitar” Dreptul Muncii ; Editura Rosetti 2004, p.127

5 Modificata si completata prin Ordonantt de urgenta a Guvernului nr.137/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 320 din 26 iunie si prin Hotararea Guvernului nr. 238/2002.]

La elaborarea acestei legi, s-a avut in vedere si Conventia O.I.M nr.81/1947 privind inspectia muncii, ratificata si de tara noastra. Ea prevede un sistem de inspectie a muncii menit sa asigure aplicarea dispozitiilor legale relative la conditiile de munca si protectia lucratorilor in unitatile industriale, si pe baza facultative, in unitatile comerciale.

Conventia nr.81/1947 abordeaza problemele organizarii si functionarii serviciilor de inspectie care privesc: responsabilitatea unei autoritati centrale; cooperarea cu alte servicii publice sau private ca si cu organizatiile patronale si sindicale; recrutarea de personal calificat, in numar suficient si beneficiar al unui stat apropiat; dotari si servicii necesare desfasurarii activitatii.

De asemenea, conventia prevede rolul inspectorilor de munca (sa asigure aplicarea legii, sa consilieze angajatorii si lucratorii si sa furnizeze informatii autoritatilor), precum si puterile care le sunt conferite: autorizarea de a intra liber in orice unitate in care se deruleaza controlul, abilitatea de a proceda la orice cercetari, controale sau anchete considerate necesare, autorizarea de a da instructiuni pentru remedierea neajunsurilor. În schimb, inspectorii sunt tinuti sa respecte anumite obligatii: interdictia de a avea interes oarecare, direct sau indirect, in intreprinderile aflate sub controlul si obligatia de a pastra secretul profesional absolut asupra secretelor de fabricatie sau de comert ori procedeele de exploatare cunoscute cu ocazia exercitarii functiilor lor. Totodata, inspectorii trebuie sa considere absolut confidentiala sursa oricarei plangeri care semnaleaza defectiuni de instalatii sau incalcarea dispozitiilor legale. Asadar, in conceptta conventiei, inspectia muncii are trei sarcini principale: aplicarea legislatiei in principal prin supervizare, furnizarea de informatii si consilierea patronilor si lucratorilor, precum si furnizarea de informatii autoritatii competente.

Atat Conventia O.I.M. nr.81/1947, cat si practica europeana au fost luate in considerare in procesul de elaborare a Legii nr.108 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. În temeiul acestei legi, Hotararea Guvernului Romaniei nr.767 din 20.09.1999 a fost adoptat regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii.

Unul din obiectivele Inspectiei Muncii este controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, securitatea si sanaatatea in munca, protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asugurarile sociale6. [6 Nicolae Voiculescu, “Dreptul Muncii” Reglementari interne si comunitare; Editura Rosetti 2003, p.210]

Inspectia Muncii are in subordine inspectoratele teritoriale de munca, unitati fara personalitate juridica, care se organizeaza in fiecare judet si in municipiu Bucuresti.

Sectiunea I: Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii

Potrivit art.255 din Codul muncii si a art.2 din legea nr.108/1999 Inspectia Muncii are in subordine inspectoratele teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica, care se organizeaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.

În conformitate cu dispozitiile legii nr.108/1999(art10-12) si ale Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii(art.6-14 si 20), acest organism este condus de un inspector general de stat, care reprezinta Inspectia Muncii in raporturile cu autoritatile administrative publice, cu persoane fizice si juridice.

În exercitarea atributiilor de conducere inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti Corp de control al calitatii inspectiei.

Inspectorul de stat si cei doi inspectori generali de stat adjuncti sunt inspectori de munca.

Inspectorul general de stat are, in principal, urmatoarele atributii:

1. conduce activitatea inspectiei muncii;

2. aproba incadrarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a personalului din cadrul Inspectiei muncii, si inspectoratelor teritoriale de munca, la punerea inspectorilor generali de stat adjuncti si a inspectorilor-sefi;

3. raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

4. exercita atributiile delegate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei;

5. urmareste realizarea obiectivelor principale ale Inspactiei Muncii la nivel national si teritorial;

6. analizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, cu inpectorii-sefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de munca;

7. stabileste masurile necesare pentru realizarea obiectivelor institutiei si pentru aplicarea ordinelor ministerului muncii, solidaritatii sociale si familiei;

8. organizarea actiunilor de importanta nationala in domeniul securitatii, sanatatii si relatiilor de muncaa;

9. elaboreaza anual priectul de buget de venituri si cheltuieli al Inspectiei Muncii, distinct pentru activitatile finantate de la bugetul de stat si de venituri extrabugetare, pe care le supune aprobarii Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

10. aproba bugetele de venituri si cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de munca si pentru celelalte unitati subordonate;

11. organizeaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei specifice domeniilor de activitate;

12. aproba tematicile si programul de pregatire profesionala pentru personalul Inspectiei Muncii;

13. intocmeste aprecierile personalului din directa lui subordonare;

indeplineste atributiile ce ii revin din actele normative in vigoare si orice alte atributii stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei(art.20 din Regulament).

În cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza si functionarea Colegiului Inspectiei Muncii, organ consultativ de activitate.

Corpul de control al calitatii inspectiei verifica modul in care personalul Inspectiei Muncii respecta prevederile legale in domeniu.

Inspectoratele teritoriale de munca subordonate Inspectiei Muncii sunt conduse de inspectori-sefi. În exercitarea atributiilor inspectorii-sefi au in subordine cate doi inspectori-sefi adjuncti. Ei sunt inspectori de munca.

Personalul Inspectiei Muncii si al inspectorilor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de munca si alte categorii de personal.