Pagina documente » Limbi straine, Litere » Istoria limbii romane. Evolutia sistemului fonologic

Despre lucrare

lucrare-licenta-istoria-limbii-romane.-evolutia-sistemului-fonologic
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-istoria-limbii-romane.-evolutia-sistemului-fonologic


Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1. Fonetica si fonologie istorica
1.1. Fonetica
1.1.1. Elemente introductive
1.1.2. Schimbarile fonetice
1.1.2.1. Schimbarile fonetice conditionate
1.1.2.2. Schimbarile fonetice neconditionate
1.1.2.3. Accidentele fonetice
1.1.2.4. Caracteristicile transformarilor fonetice
1.2. Accentul
1.3. Vocalismul
1.3.1. Evolutia cantitativa a vocalelor limbii romine
1.3.1.1. Conservarea vocalelor
1.3.1.2. Disparitia unor vocale
1.3.1.3. Crearea unor vocale
1.4. Consonantismul
1.4.1. Evolutia cantitativa a consoanelor limbii romine
1.4.1.1. Conservarea consoanelor
1.4.1.2. Disparitia unor consoane
1.4.1.3. Consonantizarea unor elemente semiconsonantice
1.4.1.4. Aparitia unor noi consoane
1.4.1.5. Cazuri particulare
1.4.2. Evolutia calitativa a consoanelor limbii romine
1.4.2.1. Aparitia unor consoane noi
1.4.2.2. Transformarea unor consoane
1.4.2.3. Grupuri de consoane
1.5. Evolutia sistemului fonologic
Capitolul 2. Morfosintaxa
2.1. Partile de vorbire flexibile
2.1.1. Substantivul
2.1.2. Articolul
2.1.3. Adjectivul
2.1.4. Numeralul
2.1.5. Pronumele
2.1.6. Verbul
2.2. Partile de vorbire neflexibile
2.2.1. Adverbul
2.2.2. Prepozitia
2.2.3. Conjunctia
2.2.4. Interjectia
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1

FONETIC? SI FONOLOGIE ISTORIC?

1. ELEMENTE INTRODUCTIVE

L i m b a este un sistem de nivele integrate de la simplu la complex, de la inferior la superior. Unul dintre nivele il reprezinta cel fonetico-fonologic, obiect de studiu al foneticii si al fonologiei. F o - n e t i c a studiaza sunetele vorbirii, f o n o l o g i a studiaza fonemele. S u n e t u l este unitatea fonica fara functie distinctiva [1 Se numeste trasatura fonetica d i s t i n c t i v a / p e r ti n e n t a orice trasatura care permite, prin ea insasi, sa se distinga un semn, un cuvant, un enunt de alt semn, cuvant, enunt.], produsa si receptata in procesul de comunicare. F o n e m u l este unitatea fonica dotata cu functie distinctiva (pertinenta).

Teoria fonemului a fost introdusa in lingvistica de B a u –

d o u i n d e C o u r t e n a y. Contributii importante au avut si R. J a k o b s o n, A. M a r t i n e t.

Rostind cuvintele [2 C u v a n t u l este cea mai mica unitate semnificativa dotata cu forma fonica (invelis sonor) si cu semnificatie.], oamenii pronunta sunete. Acestea se claseaza in functie de:

- natura lor fizica;

- rolul lor in limba (dupa functia lor distinctiva / dupa trasaturile lor pertinente).

În principiu, se poate pronunta un numar foarte mare de sunete. Dar nu toate sunetele pe care le pronuntam sunt utilizate in sistem, nu toate au valoare distinctiva (sau valoare functionala), deci nu toate sunt foneme.

De ex.:

În franceza, ? (deschis) si ? (inchis) sunt doua foneme diferite (deci, pentru franceza, gradul de deschidere al acestor vocale este trasatura distinctiva):

est (pron. ?) = "este"; et (pron. ?) = "si"

Pentru romana, gradul de deschidere (apertura) nu e trasatura distinctiva (decat in unele graiuri): mere (pron. m?re / m?re) = sensul unic "mere". Asadar, ? si ? in franceza sunt doua foneme diferite, in romana constituie un singur fonem. În schimb, a fata de e reprezinta, in ambele limbi, alt fonem.

În descrierea fonemului se au in vedere trasaturile specifice pe baza analizei dicotomice care tine seama de opozitii, adica de prezenta sau absenta unui element distinctiv. De ex., in romana sonoritatea este trasatura distinctiva: p se defineste ca o consoana surda (para) fata de b = consoana sonora (bara); de asemenea, p = oclusiva fata de v = constrictiva (vara).

Fonologia poate fi abordata sincronic si diacronic.

F o n o l o g i a s i n c r o n i c a stabileste sistemul de foneme al unei limbi la un moment dat al evolutiei ei (faptele contemporane, comparandu-le unele cu altele).

F o n o l o g i a d i a c r o n i c a (sau i s t o r i c a) studiaza sistemul fonologic al unei limbi in diferite etape ale evolutiei ei.

Ea urmareste: modul specific al unei limbi de a-si o r g a n i -z a materialul sonor de care dispune in diferite stadii; constatarea unor t e n d i n t e in evolutia limbii; s c h i m b a r i l e fonetice intervenite in timp.

S c h i m b a r e a f o n e t i c a este o trecere de la o articulatie [ 3 Articularea unui sunet reprezinta modelarea curentului de aer expirat (fonator), produsa in cavitatea bucala, cu participarea diverselor organe articulatorii.] la alta.

Prin schimbari fonetice sistemul fonologic poate fi afectat in doua moduri:

1) pot a p a r e a foneme sau variante noi ale fonemelor existente intr-o stare de limba anterioara;

1) se poate m o d i f i c a distributia fonemelor existente intr-o faza de limba anterioara.

Schimbarile fonetice regulate statornicesc niste reguli care au fost numite l e g i f o n e t i c e.

Cele mai supuse modificarilor sunt cuvintele mai des intrebuintate.

Schimbarile fonetice sunt de mai multe feluri:

1. schimbari fonetice c o n d i t i o n a t e;

2. schimbari fonetice n e c o n d i t i o n a t e;

3. a c c i d e n t e fonetice.

1. Schimbarile fonetice conditionate sunt transformarile petrecute in anumite imprejurari date:

a) datorita c o n t e x t u l u i fonetic (datorita influentei sunetelor invecinate);

b) datorita p o z i t i e i sunetului in cuvant (pozitie initiala, mediala, finala).

De exemplu:

a) Schimbari conditionate de c o n t e x t:

a + n > a, apoi a : lat. canis> rom.*cane > cane