Pagina documente » Recente » Reforma administratiei publice in Romania

Cuprins

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Extras din document

?Cuprins
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL PRIVIND REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE 3
1.1. Necesitatea reformei administratiei publice 3
1.2. Strategia de reforma 5
1.2.1.Strategia de reforma a functiei publice 7
1.2.2.Strategia privind reforma administra?iei publice locale 10
1.2.3. Strategia privind formularea politicilor publice 12
CAPITOLUL 2. REFORMA ADMINISTRA?IEI PUBLICE DIN ROMÂNIA 15
2.1. Notiunea de structura a administratiei publice 15
2.2 Serviciile publice centrale de stat 16
2.2.1. Presedintia României – Administratia Prezidentiala 16
2.2.2. Guvernul României 18
2.2.3. Administratia centrala de specialitate 20
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ – MODERNIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN ROMANIA 22
3.1. Scopul si obiectivele generale ale strategiei de modernizare 22
3.2. Stadiul actual al descentralizarii 29
3.3. Riscurile procesului de reforma 31
3.3.1. Coruptia la nivelul administratiei publice 32
Concluzii ?i propuneri 37
Bibliografie 40

Alte date

Societatea romaneasca se afla intr-un proces de schimbare in care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o noua dinamica in incercarea de adaptare la conditiile prezente.

Un sistem democratic este functional atunci cand economia inregistreaza reusite si in masura in care se dezvolta un spirit democratic in mentalitatea sociala.

În aceasta transformare a societatii romanesti nu se poate face abstractie de sistemul administratiei publice, de necesitatea introducerii unei dimensiuni europene in acest domeniu, in conformitate cu valorile acestui spatiu administrativ.

Studiul de fata isi propune sa abordeze aceste aspecte tinand cont de impactul masurilor de reforma de la nivelul administratiei publice ce au fost intreprinse in ultima perioada. În acest sens, s-a organizat o cercetare pe baza sondajului statistic la nivelul administratiei publice centrale si locale folosind doua esantioane reprezentative la nivelul primarilor localitatilor si al retelei nationale de modernizatori. Pe baza rezultatelor obtinute s-a analizat impactul masurilor de reforma asupra derularii procesul descentralizarii si al reformei functiei publice .

Prin derularea coerenta si continua a procesul de descentralizare in perioada imediat urmatoare vom putea asista la cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice, iar administratiile locale vor raspunde intr-o masura imbunatatita exigentelor cetatenilor si dezvoltarii locale.

Administratiile publice locale in perioada imediat urmatoare au ca prioritati: ameliorarea furnizarii de servicii locale de calitate, cresterea veniturilor la nivel local, sprijinirea dezvoltarii capacitatii de valorificare a potentialului local si implementarea de masuri pentru atragerea de investitori strategici in zona de competenta, etc. in acest scop, administratiile publice locale sunt considerate ca unitati primare ale politicii locale si ale procesului decizional.

Provocare majora pe termen scurt si mediu a administratiilor publice locale este cel al crearii mecanismelor care sa sustina aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, atat pentru a face fata schimbarilor culturale, economice si a putea gestiona fondurile europene, cat si pentru a pune in practica politicile publice. in acest sens, se recomanda dezvoltarea capacitatii administratiilor publice locale si prin cresterea nivelului de pregatire a functionarilor publici de la nivelul institutiilor administratiei publice locale. Un rol important revine in acest sens reformei functiei publice. Crearea unui corp de functionari publici neutru din punct de vedere politic, profesionist si onest va asigura premisele unei transformari reale a administratiei publice din tara noastra.

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL PRIVIND REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

Pe plan mondial tendinta ultimilor douazeci de ani este cea a globalizarii si dezvoltarii intense a sistemelor sociale. În acest nou context statele nationale sunt puse intr-o pozitie cu totul noua, in care institutiile si sistemele administrative trebuie sa fie flexibile pentru a se adaptata acestor transformari. În noul context geopolitic administratia publica centrala si locala au devenit factori definitorii in competitivitatea economica a unei tari sau regiuni economice.

Pentru Romania procesul de transformari din administratia publica capata noi dimensiuni. Astfel, acestea trebuie sa raspunda noilor schimbari din economia mondiala, dar in egala masura si noilor cerinte ale procesului de integrare in structurile Uniunii Europene. Reforma administratiei publice implica modificari de substanta ale componentelor sale majore, atat la nivelul administratiei publice central cat si al administratiei publice locale si a serviciile publice in general. Pe de alta parte, dezvoltarea democratiei reclama instituirea unei noi relatii intre cetateni si administratie, cresterea si intarirea rolului autoritatilor si reconsiderarea parteneriatului cu societatea civila si alesii locali.

1.1. Necesitatea reformei administratiei publice

Reforma administratiei publice face parte din Programul de Guvernare elaborat pe perioada 2001-2004. Aceasta reforma este considerata un proces lent din diverse motive, ?i anume: resursele financiare limitate; lipsa de pregatire a politicienilor ?i func?ionarilor publici, care impiedica adaptarea acestora la cerin?ele ?i exigen?ele impuse de schimbarea continua a societa?ii ?i absen?a unor reglementari potrivite ?i clare in ceea ce prive?te aparatele administrative.

În aceste conditii, s-a recunoscut faptul ca reforma nu a condus la rezultatele a?teptate, motiv pentru care au fost identificate trei domenii in care trebuie sa se faca progrese semnificative si a fost adoptata HG nr. 699/2004 privind aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului Romaniei pentru accelerarea reformei in administra?ia publica 2004-2006. Domeniile in care se considera necesare schimbari semnificative sunt: func?ia publica; descentralizarea ?i deconcentrarea serviciilor publice ?i procesul de formulare a politicilor publice.

Reforma administratiei publice este necesara din mai multe puncte de vedere. În primul rand, dezvoltarea democra?iei cere imbunata?irea rela?iilor dintre ceta?eni ?i administra?ie, intarirea pozi?iei autorita?ilor locale prin consolidarea descentralizarii, cat ?i adoptarea unor noi reglementari care sa imbunata?easca sistemul de func?ionare a institu?iilor publice. În al doilea rand, tendin?a de globalizare ?i dezvoltarea sistemelor sociale impun statelor na?ionale sa-?i adapteze sistemul administrativ ?i institu?iile noilor cerin?e.

Aceasta reforma va produce modificari la nivelul tuturor componentelor majore ale administra?iei, si anume: administra?ia centrala, administra?ia locala ?i serviciile publice.

Modernizarea structurala ?i func?ionala a administra?iei publice romane?ti este considerata necesara din diverse motive:

? motive economice;

? motive tehnologice;

? motive sociale;

? motive institutionale.

Dintre motivele economice se numara: cre?terea economica redusa, insuficien?a resurselor bugetare alocate finan?arii administra?iei publice ?i nevoia sectorului privat de a avea o administra?ie moderna, flexibila ?i deschisa parteneriatului public privat.

Motivele tehnologice care conduc la nevoia reformei in administra?ie se generalizeaza prin informatizarea administra?iei publice.

Motivele sociologice au in vedere ca determinan?i principali, ceta?enii, prin nevoile ?i exigen?ele acestora in ceea ce privesc serviciile prestate de administra?ia publica.

Pe plan na?ional, motivele institu?ionale includ descentralizarea ?i deconcentrarea unor servicii publice iar pe plan interna?ional, se dore?te integrarea Romaniei in tiparele impuse de Uniunea Europeana.

Reforma se poate traduce prin urmatoarele schimbari ale sistemului administrativ: reducerea func?iei autoritare a statului, perfec?ionarea activita?ii administrative, simplificarea procedurilor administrative, reducerea reglementarilor ?i unificarea acestora.

Pentru ca procesul de reforma sa schimbe in mod benefic administra?ia romana acesta trebuie sa se deruleze pe mai multe planuri [1 Strat?gia actualizata a Guv?rnului Romani?i p?ntru acc?l?rar?a r?form?i in administra?ia publica, pag. 6-7] ?i anume:

? in plan strategic;

? in plan legal;

? in plan organiza?ional;

? in plan cultural ?i mental.

Schimbarea in plan strategic presupune ca rolul statului sa se redefineasca prin limitarea func?iilor sale de cele ale organiza?iilor private.

Pe plan legal, schimbarea consta in reducerea materiei legislative, prin adoptarea de legi cadru.

În plan organiza?ional, reforma va fi orientata spre reducerea ierarhiilor ?i schimbarea procedurilor delegarii execu?iei sarcinilor publice catre organisme care nu fac parte din administra?ie.

Strategia pe plan cultural urmare?te ca oamenii politici, func?ionarii publici ?i ceta?enii sa imbra?i?eze noi valori prin schimbarea mentalita?ilor tradi?ionale.

Procesul de elaborare al strategiei de reforma in administra?ia publica se bazeaza pe anumite principii. [2 Strat?gia actualizata a Guv?rnului Romani?i p?ntru acc?l?rar?a r?form?i in administra?ia publica, pag. 8]

În primul rand reforma are in vedere separarea func?iilor politice de cele administrative, pentru a se evita eventualele confuzii.

În ceea ce prive?te func?ionarii publici, ace?tia trebuie sa formeze un colectiv consolidat, profesionist, dar ?i neutru politic. Prin implicarea acestora ?i profesionalizarea lor, reforma se orienteaza catre o administrare eficienta ?i calitativa.

O administra?ie eficace se bazeaza evident pe ordine, astfel incat responsabilita?ile ?i sarcinile pe fiecare nivel, pentru fiecare institu?ie, trebuiesc sa fie clar delimitate. Aceasta delimitare are in vedere consolidarea autonomiei decizionale, a deconcentrarii unor servicii ?i a descentralizarii.

Procedurile ?i actele administrative trebuiesc simplificate, pentru ca in acest mod, deciziile sa fie luate de catre autorita?ile cele mai apropiate de ceta?eni. Aceste proceduri trebuie sa fie bazate pe respectul valorilor sociale, drepturilor ?i liberta?ilor ceta?enilor.

În vederea largirii posibilita?ii implicarii ceta?enilor in guvernare, dar ?i pentru largirea accesului acestora la informa?iile referitoare la drepturile lor, se urmare?te transparen?a actelor de guvernare ?i implicit, consolidarea rela?iei ceta?enilor cu administra?ia publica.

1.2. Strategia de reforma

“Dezvoltarea necontenita a societa?ii ridica permanent sarcini noi, mai numeroase, mai variate ?i tot mai complexe, fapt care impune perfec?ionarea neincetata a administra?iei publice.” [3 Dumitru Br?zoianu, Mariana Oprican, Administra?ia publica in Romania, ?d. C. H. B?ck, Bucur??ti, 2008, pag. 26]

În aceste condi?ii, reforma i?i propune ca scop determinarea naturii problemelor existente in diferitele sale domenii, propunerea solu?iilor optime ?i descrierea principiilor de implementare a acesteia. [4 Strat?gia actualizata a Guv?rnului Romani?i p?ntru acc?l?rar?a r?form?i in administra?ia publica, pag. 11]

La nivel local, scopul reformei este de a crea administra?ii capabile sa-?i indeplineasca func?iile de a?a maniera incat sa pregateasca condi?iile ?i sa asigure dezvoltarea economica, sociala ?i organiza?ionala, intr-un anumit spa?iu.