Pagina documente » Recente » Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico-financiare

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NOTIUNI TEORETICE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE 2
1.2. Notiuni privind cheltuielile 7
1.3. Caracteristici privind rezultatele financiare 12
CAPITOLUL 2: CONRABILITATEA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR LA S.C. POLDO FOOD S.R.L. 15
2.1. Prezentarea firmei 15
2.1.1. Scurt istoric 15
2.1.2. Date de identificare 15
2.1.3. Obiectul de activitate 15
2.1.4. Capitalul social 16
2.2. Structura organizatoric? ?i opera?ional? 16
2.2.1. Structura organizatoric? 16
2.2.2. Structura opera?ional? a firmei 18
2.3. Mediul societ??ii 19
2.4. Evolu?ia activit??ii firmei 26
2.5. Fluxul de prelucrare a datelor ?n contabilitate 26
2.6. Modul de organizare a contabilit??ii la SC POLDO FOOD SRL 27
2.6.1. Forma de contabilitate 27
2.6.2. Registre contabile utilizate 28
2.6.3. Contabilitatea imobiliz?rilor 28
2.6.4. Contabilitatea stocurilor ?i a produc?iei ?n curs de execu?ie 29
2.6.5. Contabilitatea ter?ilor 29
2.6.6. Contabilitatea trezoreriei 30
2.7. Contabilitatea de venituri, cheltuieli ?i rezultate 31
2.8. Intocmirea si redactarea Bilantului Contabil 34
2.9. Lucrari preliminare ?ntocmirii bilan?ului contabil 35
2.9.1. Stabilirea balantei conturilor ?nainte de inventariere 36
2.9.2. Inventarierea general? a patrimoniului 36
2.9.3. Contabilitatea operatiunilor de regularizare 39
2.9.4. Stabilirea balan?ei conturilor dup? inventariere 42
2.9.5. Determinarea rezultatului cu ajutorul contului de profit ?i pierdere 43
2.9.6. Repartizarea profitului 44
2.10. Redactarea ?i certificarea bilantului contabil 44
2.11. Analiza situa?iei patrimoniale 47
2.11.1. Analiza situa?iei generale a patrimoniului pe baza structurii activului ?i pasivului bilan?ului ?ntreprinderii 47
2.11.2. Analiza patrimoniului net (propriu) ?i a resurselor de fina?are 48
2.11.3. Structura patrimoniului pentru calculul fondului de rulment la 31.12.2011 ?i stabilirea echilibrului financiar 50
2.12. Analiza situa?iei financiare 52
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ - ?NREGISTRAREA ?N CONTABILITATE A VENITURILOR, CHELTUIELILOR ?I REZULTATELOR LA S.C. POLDO FOOD S.R.L 56
3.1. Purt?torii primari de informa?ii privind veniturile, cheltuielile ?i rezultatele 56
3.2. Sistemul de conturi folosit pentru reflectarea veniturilor ?i cheltuielilor 58
3.3. ?nregistr?ri curente privind cheltuielile 58
3.4. ?nregistr?ri curente privind veniturile 60
3.5. Elemente privind controlul veniturilor ?i cheltuielilor 61
3.6. Sistemul de raportare financiar? privind veniturile ?i cheltuielile 62
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 66

EXTRAS DIN DOCUMENT

2.9.2. Inventarierea generala a patrimoniului {p}

2.9.3. Contabilitatea operatiunilor de regularizare {p}

2.9.4. Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere {p}

2.9.5. Determinarea rezultatului cu ajutorul contului de profit si pierdere {p}

2.9.6. Repartizarea profitului {p}

2.10. Redactarea si certificarea bilantului contabil {p}

2.11. Analiza situatiei patrimoniale {p}

2.11.1. Analiza situatiei generale a patrimoniului pe baza structurii activului si pasivului bilantului intreprinderii {p}

2.11.2. Analiza patrimoniului net (propriu) si a resurselor de finatare {p}

2.11.3. Structura patrimoniului pentru calculul fondului de rulment la 31.12.2011 si stabilirea echilibrului financiar {p}

2.12. Analiza situatiei financiare {p}

CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ - ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR LA S.C. POLDO FOOD S.R.L {p}

3.1. Purtatorii primari de informatii privind veniturile, cheltuielile si rezultatele {p}

3.2. Sistemul de conturi folosit pentru reflectarea veniturilor si cheltuielilor {p}

3.3. Înregistrari curente privind cheltuielile {p}

3.4. Înregistrari curente privind veniturile {p}

3.5. Elemente privind controlul veniturilor si cheltuielilor {p}

3.6. Sistemul de raportare financiara privind veniturile si cheltuielile {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Din perspectiva macroeconomica veniturile si cheltuielile sunt privite ca niste indicatori agregati, luati in calcul la analiza proceselor economice. Politicile sociale au insa un interes deosebit in observarea rezultatelor financiare ale entitatii, a caror analiza determina adesea directiile de actiune. În mod curent, acesti termeni fac referire la resursele monetare, dar intr-o acceptiune mai larga se includ aici si resursele nonmonetare pe care acestea le pot utiliza.

În practica economica din tara noastra, bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare cat si a fondurilor necesare. Cu ajutorul lui, entitatile isi previzioneaza pe o anumita perioada de timp, de obicei un an si defalcat pe trimestre, veniturile si cheltuielile financiare, urmarind realizarea echilibrului financiar al entitatii.

Actualitatea temei investigate a prezentei lucrari decurge din importanta rezultatelor financiare asupra societatii in particular si a economiei in ansamblu, studiul carora cuprind analiza celor mai importanti indicatori ce reflecta nivelul realitatii financiare si de performanta a societatii, astfel cu ajutorul carora se poate determina multitudinea influentei factorilor raspunzatori de rezultatele entitatii. Principalele impedimente strategice constau in caracterul inadecvat si in lipsa de coordonare a bazei financiar-legislative cu conditiile economice reale, care in practica, conduc la inrautatirea structurii activelor, scaderea eficientei operatiunilor si a sigurantei financiare si, in ultima instanta, la insolvabilitatea entitatii. Acest concurs de imprejurari, in conditiile actuale, confirma cu certitudine actualitatea lucrarii date.

Scopul principal al acestei lucrari il constituie cercetarea si studierea detaliata a organizarii contabilitatii si veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare pe care le obtine pe parcursul perioadei de gestiune S.C. POLDO FOOD S.R.L., precum si eficacitatea folosirii patrimoniului, ca rezultat al analizei starii efective a sistemului economico-financiar al societatii in conjunctura economica actuala din Romania.

CAPITOLUL 1: NOTIUNI TEORETICE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

1.1. Notiuni privind veniturile

Veniturile - reprezinta afluxuri globale de avantaje obtinute de intreprindere in cursul perioadei de gestiune, sub forma de majorare a activelor sau de micsorare a datoriilor, care conduce la cresterea capitalului propriu, cu exceptia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor intreprinderii.

Prin afluxuri globale de avantaje economice se inteleg incasarile primite sau care urmeaza sa fie primite din vinzarea marfurilor (produselor), prestarea serviciilor si din alte operatiuni efectuate in procesul desfasurarii activitatii economico-financiare a intreprinderii. Veniturie se exprima sub forma de majorare a activelor sau micsorare a datoriilor. De exemplu veniturile din vinzarea marfurilor (produsele, serviciile) sunt exprimate ca majorare de mijloace banesti primite sau creante majorate, iar veniturile din livrarile de marfuri (produse, servicii) in contul procurarii altor active – ca diminuare de datorii aferente facturilor comerciale.

În componenta veniturilor nu sunt incluse sumele colectate in numele tertilor, de exemplu, taxa pe valoarea adaugata, accizele, incasarile globale obtinute de intreprindere in numele unor terte parti din comercializarea produselor sau marfurilor acestora, intrucit acestea nu reprezinta avantaje economice ale intreprinderii si nu influnteaza marimea capitalului propriu al acesteia. [1 C?nar I., „Baz?l? contabilitatii. Îndrumar practic”, ?ditura A?t?rnitas, Alba Iulia, 2010]

Taxa pe valoarea adaugata si accizele nu reprezinta venituri ale intreprinderii, intrucit acestea sunt colectate in numele organelor de stat si varsate la buget.

Sumele obtinute din efectuarea operatiunilor de intermediere in numele proprietarului produselor (marfurilor) si transmise lui de asemenea nu reprezinta veniturile intermediarului (agentului). În aceste cazuri veniturile intermediarului cuprind numai comisioanel. De exemplu, venituriele persoanei care organizeaza licitatii constau din comisioanele deduse de pretul de vinzare, incasate de la cumparator, si alte comisione din vinzarea biletelor, dar nu la valoarea totala pe care o achita clientii.

Similar se determina si veniturile intreprinderilor care efectuiaza operatiuni de intermediere privind cumpararea-vinzarea marfurilor (produselor), prestarea serviciilor.

În functie de natura activitatii care le genereaza, veniturile pot fi clasificate in doua grupe:

1. Venituri din activitatea operationala care cuprind sumele incasate sau de incasat din activiatea de baza a intreprnderii.

2. Venituri din activitatea neoperationala care includ sumele primite sau de primit din alte tipuri de activitati ale intreprinderii

Clasificarea veniturilor pe tipuri de activitati porta un caracter conventional si nu este identica pentru toate intreprinderile. Veniturile rezultate din unele si aceleasi tranzactii pot fi constatate la o intreprindere ca venituri din activitatea operationala, iar la alta intreprindere – ca venituri din activitatea neoperationala. Astfel, pentru institutiile finaciare dobinzile, iar pentru companiile de leasing – platile primite sau de primit din contractele de leasing finaciar se considera ca venituri din vinzari. Tot odata pentru majoritatea intreprinderilor aceste venituri au un caracter secundar si se includ in componenta veniturilor din activitatea neoperationla.

Structura veniturilor intreprinderii este prezentata in figura nr 1.

Figura nr. 1. Structura veniturilor intreprinderii

La contabilizarea veniturilor apar doua probleme principale: [2 Morosan Ios?fina, Analiza ?conomico-financiara. ?ditura Fundati?i Romania d? Main?, Bucur?sti, 2008]

1. Evaluarea veniturilor, adica determinarea marimii (sumei) acestora care trebuie sa fie reflectata in contabilitate si rapoartele finaciare;